AUDIOCOPTER 

Ganska ofta beskrivs artister som ”unika” och det stämmer säkerligen in ibland men sällan i så hög grad som i fallet Audiocopter.

Såväl musikaliskt som visuellt står duon för något ojämförligt, något du knappast hör eller ser varje dag.

Audiocopter är hälsingebördiga vokalisten och multiinstrumentalisten Emelie Markgren och flerfaldigt Grammis-belönade cellisten Sebastian Öberg. Eller, som de själva formulerar det: en stökig ekorre och en ordningsam fiskargubbe som röker för mycket lakritspipa.

Mycket av egenheten i deras gemensamma skapande går att förklara med kontrasterna i och mötet mellan deras bakgrunder, personligheter och generationer. I den brytpunkten uppstår spännande ljudvärldar och melodier som tar andra vägar än vi är vana vid, lika präglade av trolska Orsa-polskor och pop som av ljudkonst och Emelies drömdagbok. Alltsammans förstärkt av stilenliga musikvideor och förhäxande liveframträdanden där Sebastians roterande så kallade audiocopters – ”den tredje bandmedlemmen”, i själva verket omgjorda vintage-speakers från engelska fotbollsläktare – sticker ut och drar blickar till sig tillsammans med Emelies koreografi.

Det var 2021 som de två träffades i samband med Supermarket Art Fair på Stadsgårdsterminalen i Stockholm. Sebastian var där med vevcello, audiocopters, samplingar och rytmer, över vilka Emelie oförberett kom att dansa och sjunga kulning (sång/lockrop med ursprung i fäboddriften). Det spontana samarbetet gav mersmak och utmynnade i konstellationen Audiocopter.

För Emelie, bildkonstnär sedan unga år och när hon träffade Sebastian dessutom nyutexaminerad från Konstakademien, blev mötet förlösande eftersom hon länge burit på en längtan efter att få utlopp för sina musikaliska idéer.

– Jag kände kanske att jag hade hamnat i ett visst fack, hade nog rentav lagt mina musikaliska drömmar åt sidan, och här blev jag liksom från ingenstans välkomnad in i musikvärlden. Plötsligt fanns det någon som var intresserad och ville lyssna, säger hon.

– Första melodin Emelie skickade var så fin, enkel men väldigt speciell, säger Sebastian, vars digra CV inkluderar Fläskkvartetten, Älgarnas Trädgård,Tant Strul, Freddie Wadling och mycket annat, om när han fick höra ”Ruins”.

Låtskrivandet i Audiocopter ombesörjs huvudsakligen av Emelie, varpå Sebastian går in och lägger arrangemang.

– Men hennes förproduktioner är så bra att det i regel inte återstår mycket för mig att göra, säger han.

– Sebastian kan allt som inte jag kan, inte minst vad gäller teknik. Där mina kunskaper tar slut tar hans vid, säger Emelie och lägger till:

– Mina ljudbilder kan ibland vara lite konstiga och spretiga, men då kommer Sebastian in och städar upp.

– Samtidigt vill jag inte städa upp för mycket, jag är mån om att Emelies unika karaktär bibehålls, betonar han.

I likhet med exempelvis Lady Gaga, Mozart och Jimi Hendrix har Emelie synestesi (neurologiskt fenomen som innebär att två eller flera sinnen är sammankopplade), vilket i hennes fall betyder att hon inte bara hör utan också ser eller känner smak på ljuden.

– Det kan låta flummigt eller obegripligt, säger Emelie. När jag komponerar musik så vet jag inte vad som avgör vad jag väljer, om det är för att tonen till exempel är orange och att den passar estetiskt bra mot ett vitt ljud, eller om det är för att själva tonerna i sig är harmoniska och ljudmässigt attraherande. Detsamma gäller när jag skriver texter.

– Över huvud taget vill vi att folk uppfattar och förstår att hårt arbete ligger bakom det vi gör, säger Sebastian. Det vore synd om det bara försvinner i flödet, vi ser ju gärna att människor får chansen att möta den här musiken.


- - - - -

 


AUDIOCOPTER

 

Quite often, artists are described as "unique" and that is certainly true sometimes, but rarely to the same extent as in the case of Audiocopter.

Both musically and visually, the duo stands for something incomparable, something you hardly hear or see every day.

Audiocopter is Hälsingland-born vocalist and multi-instrumentalist Emelie Markgren and multiple Grammy-winning cellist Sebastian Öberg. Or, as they put it: a messy squirrel and an orderly fisherman who smokes too much liquorice pipe.

Much of the peculiarity of their joint creation can be explained by the contrasts and encounters between their backgrounds, personalities and generations. At that juncture, exciting sound worlds and melodies emerge that take different paths than we are used to, as characterized by magical Orsa polskas and pop as by sound art and Emelie's dream diary. All enhanced by bewitching live performances where Sebastian's rotating so-called audiocopters – "the third band member", in fact remade vintage speakers taken from an English footballarena.

It was in 2021 that the two met in connection with the Supermarket Art Fair at Stadsgårdsterminalen in Stockholm. Sebastian was there with hurdy gurdy,cello, audiocopters, samples and rhythms, over which Emelie unexpectedly came to dance and sing kulning . The spontaneous collaboration whetted the appetite and resulted in the constellation Audiocopter.

For Emelie, a visual artist since a young age and when she met Sebastian, who had also recently graduated from the Royal Swedish Academy of Fine Arts, the meeting was liberating because she had long had a longing to find an outlet for her musical ideas.

"Maybe I felt that I had ended up in a certain box, I had probably even put my musical dreams aside, and here I was kind of welcomed out of nowhere into the music world. Suddenly, there was someone who was interested and wanted to listen," she says.

Like Lady Gaga, Mozart and Jimi Hendrix, Emelie has synesthesia (neurological phenomenon in which two or more senses are connected), which in her case means that she not only hears but also sees or tastes the sounds.

"It may sound vague or incomprehensible," says Emelie. When I compose music, I don't know what determines what I choose, if it's because the tone is orange and that it fits aesthetically well against a white sound, or if it's because the notes themselves are harmonious and sonically attractive. The same goes for writing lyrics.